ایزوگام بام گستر الوند | نصب ایزوگام بام گستر الوند | قیمت ایزوگام بام گستر الوند

ایزوگام بام گستر الوند ترکیبات شیمیایی (اجزای قیر) 1.پارافین ها هیدروکربن های اشباع خطی یا شاخه ای بدون ساختار حلقه ای هستند. 2.نفتن ها هیدروکربن های اشباع یک یا چند حلقه ای با یک یا چند شاخه فرعی پارافینی که هیدروکربن های “آلیسیکلیک” نیز نامیده می شوند ، یا هیدروکربن های سیلکو پارافینی که تمام […]