آسفالت در فرحزاد

آسفالت در فرحزاد   آسفالت مخلوطی است که از ترکیب ماسه، شن وقیر به دست می آید و در حالت کلی آسفالت از ترکیب مصالح سنگی دارای دانه های پیوسته با یک ماده که وظیفه چسبانندگی را بر عهده دارد، به عبارتی قیر به دست می آید. از آسفالت در کاربری های مختلفی می توان […]