آسفالتکاری در محمد شهر

آسفالتکاری در محمد شهر در زمان های گذشته که هنوز آسفالت برای استفاده تهیه نشده بود،عبور و مرور مردم در جاده ها بسیار سخت بود و مردم برای عبور باید اول از همه سنگ های بزرگ را از سر راهشان بر می داشتند و سپس به راهشان ادامه می دادند. اما با این حال هنوز […]