آسفالتکاری در محمد شهر

آسفالتکاری در محمد شهر آسفالتکاری در محمد شهر در زمان های گذشته که هنوز آسفالت برای استفاده تهیه نشده بود،عبور و مرور مردم در جاده ها بسیار سخت بود و ...

Read More 0