آسفالت در فردیس

آسفالت در فردیس در گذشته که هنوز آسفالتی در کار نبود جاده را با سنگ و خاک فرش می کردند که خاک بکار رفته در این طراحی نفوذ پذیر بود و باعث نفوذ آب به آن و شل شدن بافتش و سخت شدن رفت و آمد می شد. در ادامه با گسترش شهرنشینی و افزایش […]